================================================

نام نویسنده : احمدرضا مرادی وستگانی

متولد : 1381/10/23

استان : چهار محال و بختیاری

شهرستان : بروجن

محل تحصیل : دبیرستان شهدا-رشته تجربی

================================================